Obchodní podmínky

1. Co je to Srdcetvor.cz

Srdcetvor.cz je virtuální tržiště, které zprostředkovává prodej autorských rukodělných výrobků, služeb a potřeb pro tvoření mezi registrovanými i neregistrovanými kupujícími a registrovanými prodejci.

Srdcetvor.cz není přímým prodejcem předmětů a služeb vystavovaných na serveru www.srdcetvor.cz, ale pouhým zprostředkovatelem.

Provozovatelem serveru Srdcetvor.cz je Petr Albrecht, Křenice 58, 34012 Švihov, IČO: 71570853, DIČ: CZ8112012282 (jsem plátce DPH), reg číslo UOOU:

Předmětem prodeje mohou být pouze předměty a služby povolené Provozovatelem.

Srdcetvor.cz se stará o chod virtuálního tržiště, podporuje prodej zboží propagací, jak tvorbou vlastního obsahu, tak i pomocí různých marketingových kanálů.

 

2. Podmínky užívání

Provozovatel účtuje Prodávajícímu za provoz obchodu buď měsíční poplatek nebo provizi v procentech z každé dokončené objednávky, podle toho jaký typ placení má Prodávající nastaven.

Výše měsíčního poplatku je stanovena na základě vybraného tarifu a lze ho hradit vždy ve vybraném intervalu a to 3,6,9,12 měsíců. V části ceník, jsou popsány varianty tarifů a výše provize v procentech.

Typ placení lze v průběhu provozování obchodu měnit. Změna nastavení se provádí od zadání požadavku následující den nebo po konci platnosti období tarifu. Poplatek za tarif je nevratný i v případě, že změna na provizi je provedena i před koncem období na které je objednán.

V uživatelské části Fakturace->Platby bude mít Prodejce dostupné výzvy k platbě za provoz obchodu podle typu placení:

- provize - souhrn provizi za kalendářní měsíc

- tarif – poplatek podle varianty tarifu a intervalu placení

Po uhrazení výzvy k platbě bude Prodejci vystaven daňový doklad. Poplatek za tarif je nevratný.

Provozovatel nenese odpovědnost za udržování a uchovávání všech dat uživatelů. Neupravuje zadané údaje o zboží, jeho popis či obsah profilu Prodejce. Také nezaručuje nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Provozovatel má právo odstranit z prostoru virtuálního tržiště Srdcetvor.cz zboží, které porušuje pravidla jeho užívání či zákony České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží i bez udání důvodu.

 

3. Registrace a založení obchodu

Podmínkou zprostředkování prodeje prostřednictví virtuálního tržiště Srdcetvor.cz je souhlas s těmito podmínkami a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel – Prodávající, Kupující - fyzická osoba ( starší 18 let ), právnická osoba, či volné sdružení fyzických osob - je povinen při registraci zadat e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

 

Registrace je ověřena zpětným kontaktováním Uživatele prostřednictvím e-mailového potvrzení – po zadání údajů je Uživateli odeslán automatický email – jeho otevřením a kliknutím na daný odkaz dojde k dokončení registrace.

 

Registrace je vždy vázaná na jednoho konkrétního Uživatele - převod účtu Uživatele na jinou osobu je možný pouze s vědomím Provozovatele.

Uživatel souhlasí s tím, že se po dobu užívání nebude jeho uživatelské jméno měnit.

 

 

Prodávající je povinen zadat při založení obchodu tyto údaje – název obchodu, jméno, příjmení, plnou adresu, e-mail, telefon, firemní údaje pokud je má (název firmy, IČO, DIČ) , název banky a číslo bankovního účtu.

 

Kupující i Prodávající souhlasí s tím, že Provozovatel může nakládat s jejich osobními údaji pro účely plnění smluvního vztahu mezi nimi a Provozovatelem v rámci využívání tržiště Srdcetvor.cz.

Provozovatel se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Uživatel může měnit zadané údaje či žádat o jejich odstranění pokud řádně ukončí činnost na serveru Srdcetvor.cz.

 

Uživatel nemůže vkládat elementy HTML, Java Scriptu, PHP a dalších programovacích jazyku do vstupních políček formulářů. Uživatel neohrozí, nepoškodí nebo negativně neovlivní obsah a funkčnost serveru www.srdcetvor.cz.

 

4. Kupující

K nákupům mohou Srdcetvor.cz využívat jak registrovaní tak neregistrovaní Kupující.

Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není Prodejcem zboží či služeb a za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující se po vložení zboží do košíku a jeho následným objednáním zavazuje, že bude plnit platební podmínky Prodávajícího v případě, že objednávka je Prodávajícím akceptována.

Objednáním zboží je Kupující srozuměn také s dodací lhůtou určenou Prodávajícím a uhrazením poštovného.

Pokud Kupující odešle objednávku pouze informuje Prodávajícího, že má zájem o nabízené zboží – zboží mu bude zasláno až po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a uhrazení částky za zboží Kupujícím prodejci.

Pokud je v objednávce více kusů zboží ( či zboží od různých prodejců ) je možné, že daná objednávka nemusí být akceptována celá a zboží nemusí být dodáno současně.

Provozovatel nemá oprávnění a ani není jeho povinností řešit spory mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s uzavřeným obchodem – včetně reklamace, neplnění podmínek jak u Kupujícího i Prodávajícího.

 

5. Prodávající

Prodávajícím se může stát pouze registrovaný uživatel starší 18 let či právnická osoba.

Prodávající má na serveru Srdcetvor.cz aktivní internetový obchod.

Zboží vkládá Prodávající prostřednictvím internetu, přes rozhraní k tomuto určené.

Při vkládání zboží na server je povinen uvést všechny požadované informace k jeho prodeji.

Prodávající odpovídá za pravost vkládaných fotografii zboží i za jeho pravdivý popis.

Prodávající má právo kdykoliv aktualizovat nabídku svého zboží i je odstranit z nabídky nebo jej na nějakou dobu skrýt.

Prodávající se zavazuje, že nebude kontaktovat za účelem obchodu Kupujícího mimo server Srdcetvor.cz.

Prodávající přijme upozornění na novou objednávku pomocí vnitřní pošty a emailem a také ji bude mít dostupnou v sekci Objednávky.

 

Prodávající je povinen po obdržení objednávky ji buď přijmout nebo odmítnout v plném či částečném rozsahu – nejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky Kupujícím.

Prodávající uvádí cenu zboží včetně DPH s tím, že cena dopravy je uváděna samostatně.

Pokud Prodávající objednávku akceptuje je povinen zboží odeslat po jejím zaplacení ( v případe dobírky po obdržení objednávky ) bez zbytečných průtahů.

 

Pokud prodávající přijme objednávku vzniká mezi ním a Kupujícím Kupní smlouva dle platných zákonů České republiky.

Prodávající i Prodejce mohou od smlouvy ustoupit bez udání důvodu, ale to jen se souhlasem Provozovatele.

 

6. Definice zboží

Zboží vystavené na virtuálním tržišti Srdcetvor.cz musí splňovat následující podmínky:

A) jedná se o zboží ručně vyrobené či ručně dotvořené v malých sériích přímo Prodejcem či tvůrčím seskupením

B ) jedná se o zboží, které slouží jako materiál či pomůcka ke kreativnímu tvoření

C) jedná se o zboží, které podporuje kreativitu či rukodělnou tvorbu ( tvořivé kurzy, literatura, návody apod. ). Tvořivými kurzy rozumíme kurzy s výukou řemesel či výtvarných technik vedené formou osobní účasti či on-line kurzů. Prodejce vždy uvádí plnou cenu kurzu a jeho nabídku může umístit jen do dané kategorie.

D ) jedná se o zboží, které je nepoužité – výjimku tvoří :

Sekce Vintage – pouze zde je možné prezentovat použité zboží starší 30 let s uměleckohistorickou hodnotou. Toto zboží může být jak originální tak prodejcem opravené do původního stavu ( nesmí však být změněna jeho podstata ).

Sekce Recy – zde je vystaveno použité zboží, které je umělecky recyklováno. Použité zboží je přetvořeno zásadním způsobem. Za recyklovanou věc nepovažujeme drobnou malbu či malou výšivku na použitém tričku apod.

Prodávající je povinen kupujícího upozornit i v popisu výrobku, že jej vytvořil z použitého zboží.

 

Zboží, které nebude splňovat tyto podmínky bude Provozovatelem vyřazeno z nabídky. Prodejce bude na tuto skutečnost upozorněn např. vnitřní poštou.

 

7. Prodej Materiálu a jeho definice

Materiálem rozumíme zboží, které je komponentem či pomůckou při rukodělných pracích.

Např. komponenty, ručně vyráběné doplňky a materiály, pomůcky, návody apod. Prodejce je povinen toto zboží vkládat do kategorie Materiál. Pokud tak neučiní bude zboží Provozovatelem vyřazeno z nabídky a prodejce bude na tuto skutečnost upozorněn např. vnitřní poštou.

Do kategorie materiál nepatří zboží, které samo o sobě již může sloužit k samostatnému použití.

 

8. Zakázané zboží a službyautorství, autorská práva, nepřípustná manipulace, osobní údaje.....

Prodávající i Kupující nesmí zveřejňovat kontaktní či jiné identifikační údaje na Srdcetvor.cz – ani ve vnitřní poště. Výjimku tvoří uživatelské jméno, jméno a příjmení popř. umělecké jméno.

Také je zakázaná veškerá reklama na jiné subjekty kromě reklamy na podporu tržiště Srdcetvor.cz a zboží, které je zde vystavené.

Prodávající i Kupující nesmí využívat vnitřní poštu na serveru k šíření hromadných zpráv, reklamních zpráv a spamu – ani jej šířit v diskusích a komentářích.

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním originálním výrobkem prodávajícího, nebo zboží od jiného Prodejce dále prodávat ( neplatí pro kategorie Materiál a Vintage ).

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo ( jako např. kopie děl jiných tvůrců apod. ).

Služby, které nejsou realizované Prodávajícím, také nesmí být prezentovány.

Je zakázáno prodávat alkohol, zbraně, omamné a psychotropní látky, léky či zdravotnické potřeby.

Pokud bude fotografie zboží zobrazovat obsah pro dospělé – včetně nahoty – tj. bude sexuálně provokativní – bude odstraněna a Prodejce bude upozorněn na porušení pravidel. Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii fotografie.

Jsou zakázané také produkty pornografického nebo warez charakteru i zboží nebo služby podporující násilí nebo rasovou nesnášenlivost.

Je zakázané prodávat zboží k jehož výrobě či prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění.

Zakázané zboží či služby jsou provozovatelem odstraněny a to bez nutnosti upozornění prodávajícího. Prodávající tímto uděluje výslovný souhlas provozovateli s odstraněním Zakázaného zboží a služeb z prostoru virtuálního tržiště.

 

9. Cena zboží

Veškeré ceny uváděné prodávajícím jsou včetně DPH a prodávající uvádí vždy plnou cenu zboží.

 

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Pokud má Kupující dojem, že jej Prodejce poškodil – či nesplnil své závazky – kontaktuje jej vnitřní poštou či napíše na naši adresu info@srdcetvor.cz, kontakt s Prodejcem mu zprostředkujeme.

Pokud se s Prodejcem nepodaří spor vyřešit přímo - na základě , Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Zástupcem řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce – zde je možno podat návrh prostřednictví on-line formuláře – ten je dostupný na stránkách https://adr.coi.cz/cs . Veškeré informace týkající se tohoto řešení sporů jsou zde dostupné. Náklady spojené s mimosoudním řešení spotřebitelských sporu si strany hradí samy.

 

11. Další pravidla pro neprodejní sekce

Uživatel nesmí veřejně napadat či poškozovat jiné Prodejce či Nakupující – v případě sporů využívá vnitřní pošty a či kontaktuje Provozovatele, který však není zodpovědný za případné spory.

 

12. Svolení k užití fotografií

Vložením fotografií dává Uživatel – Prodávající Provozovateli práva a souhlas k jejich použití k propagačním účelům serveru Srdcetvor.cz. Dává souhlas také s tím, aby server Srdcetvor.cz přenechal fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem propagace serveru.
Provozovatel tyto fotografie vždy označí logem, aby bylo zřejmé, že se jedná o zboží prodávané severem Srdcetvor.cz

 

13. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel spravuje veškeré informace získané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek.

Provozovatel využívá poskytnuté údaje jen v souvislosti s provozem serveru Srdcetvor.cz.

Víc informací o ochraně osobních údajů najdete zde.

 

14. Cookies

Soubory "cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají do webového prohlížeče.
Tyto soubory umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, např. preferovaný jazyk, nastavení prohlížeče a další nastavení. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny stránek a webových aplikací. Pomáhají nám přizpůsobit funkčnost stránek vašemu nastavení a využívat službu Google Analytics. Více informací o Google.

Zabránit používání cookies můžete jejich vypnutím v nastavení svého prohlížeče nebo používáním anonymního okna. Upozorňujeme, že pokud si cookies vypnete, nemusí některé části webu správně fungovat a může dojít k omezení jejich funkčnosti.

 

15. Pravidla spotřebitelské soutěže

 

16. Závěrečná ustanovení

Provozovatel má právo okamžitě ukončit smlouvu s Uživatelem, který nedodržuje výše uvedená pravidla a není ochotný spolupracovat při řešení klasických či mimořádných situací s vedením serveru, či nezaplatí všechny platby související s provozem obchodu a to vždy bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená za těchto podmínek se řídí právním řádem České Republiky.

Smlouvu je možno ukončit odhlášením ze strany Uživatele Provozovateli a to na adresu:

Petr Albrecht, Křenice 58, 34012 Švihov

Provozovatel zruší uživateli profil pokud budou uhrazeny a vyřízeny všechny otevřené objednávky a případné reklamace vůči Kupujícímu.Provozovatel může změnit poskytování kterékoliv ze služeb, či změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Jakékoli napodobovaní grafického prostředí severu Srdcetvor.cz a vytvořených databází či využívání jeho autorského obsahu je zakázáno.

Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty uživatelů na serveru Srdcetvor.cz nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.